banner_podstrony_podpis_elektroniczny.jpg

     

zastosowania e-podpisu

e-zwolnienia

Od 1 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 osób lub osiągają obroty powyżej 50 mln euro, są zobligowane do przekazywania organom podatkowym danych finansowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). To konsekwencja ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax, w skrócie: SAF-T) to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Składa się z siedmiu struktur logicznych obejmujących najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe.

Dane przesyłane organom podatkowym mają ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia ich łatwe przetwarzanie. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwala m.in. zlikwidować bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, skrócić czas wykonywanych czynności i zmniejszyć ich uciążliwość, a w efekcie obniżyć koszty operacyjne firmy.

Harmonogram realizacji zmian w ordynacji podatkowej zapisany w ustawie przewiduje dla dużych przedsiębiorstw obowiązek comiesięcznego raportowania organom podatkowym ewidencji zakupu i sprzedaży VAT od 1 lipca 2016 r. Średnie i małe podmioty ta regulacja dotyczy od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorców – zacznie od 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo duże firmy każdorazowo na żądanie organów kontrolnych mają obowiązek przesłania wszystkich struktur logicznych JPK. Nakaz ten dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw powstanie od 1 lipca 2018 r.

Dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego mogą być przekazywane do urzędu skarbowego on-line lub na dowolnym nośniku danych, ale muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który zagwarantuje bezpieczeństwo plików i zabezpieczy przed jakimikolwiek zmianami.

Sprawdź, jak zamówić podpis elektroniczny i wybierz punkt, w którym odbierzesz swój zestaw do e-podpisu. Więcej na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Od 28 czerwca 2007 r. wszystkie zakłady opieki zdrowotnej mają możliwość sporządzania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697).

Do głównych korzyści wynikających z przejścia na elektroniczną dokumentację należą:

 • rezygnacja z prowadzenia podwójnej dokumentacji medycznej,
 • uproszczenie archiwizacji,
 • usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów,
 • zmniejszenie czaso- i pracochłonności,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania,
 • przewaga konkurencyjna nad mniej nowoczesnymi jednostkami.

Najlepszą metodą zapewnienia integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, które to wymogi wskazuje rozporządzenie, jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można złożyć, korzystając z zestawów dostarczanych przez KIR. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty oraz zapoznania się z cennikiem poszczególnych zestawów do składania podpisów elektronicznych.

Przy użyciu powyższego zestawu można złożyć podpis elektroniczny także w innych celach, jak np. e-deklaracje, przesyłanie danych do GIIF czy rozliczenia z ZUS.

Dodatkowo dla jeszcze większego bezpieczeństwa i właściwego przechowania dokumentów elektronicznych można zastosować tzw. znacznik czasu, który jest usługą komplementarną do usług zaufania i osobno płatną.

Możliwe jest zintegrowanie funkcjonalności podpisu elektronicznego oferowanego przez KIR z rozwiązaniami firmy trzeciej (tzw. integratora systemu informatycznego). Komponenty programistyczne takie jak biblioteki programistyczne i Web Module pozwolą na znaczące zautomatyzowanie procesu składania podpisu elektronicznego.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Podstawą prawną jest ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym. Do wystawiania e-zwolnień wystarczy zamówić zestaw z certyfikatem kwalifikowanym zawierający:

 • certyfikat kwalifikowany ważny 1 rok lub 2 lata,
 • kartę kryptograficzną w formacie karty bankomatowej lub karty SIM,
 • czytnik kart odpowiedni do wybranego formatu karty.

Gwarantujemy szybkie terminy realizacji oraz odbiór w placówkach KIR lub we współpracujących placówkach banków na terenie całego kraju. Dodatkowo oferujemy możliwość przyjazdu w celu wydania certyfikatu oraz instalację zestawu i przeprowadzenie krótkiego szkolenia.
Certyfikat kwalifikowany jest wystawiany na konkretną osobę – w tym przypadku na lekarza. Dzięki temu można wykorzystać zestaw niezależnie od miejsca świadczenia pracy, np. do składania e-podpisów pod dokumentacją medyczną, fakturami elektronicznymi czy rozliczeniami z ZUS albo urzędem skarbowym.

Więcej informacji o e-zwolnieniach na www.zus.pl/ezla.

Od 1 stycznia 2015 r. każdy podmiot zatrudniający więcej niż pięciu pracowników jest zobligowany do składania deklaracji PIT-11, CIT-8 oraz IFT-2 wyłącznie w formie elektronicznej.

Do przesyłania deklaracji podatkowych bezpośrednio z portalu e-Deklaracje osoba upoważniona do składania e-deklaracji powinna nabyć zestaw zawierający:

    certyfikat kwalifikowany,

    kartę kryptograficzną,

    czytnik kart.

W przypadku przesyłania deklaracji bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika proponujemy ponadto wykorzystanie narzędzi programistycznych Szafir, które umożliwiają łatwe wbudowanie funkcjonalności e-podpisu w system.

Zestaw można odebrać w oddziałach KIR oraz ponad 700 placówkach banków spółdzielczych na terenie całego kraju.

Sprawdź, gdzie będzie Ci najbliżej i zamów zestaw przez www, wskazując sposób odbioru.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji.

Szczegółowy opis, jak zamówić e-podpis, znajduje się tutaj, a ceny poszczególnych zestawów tutaj.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209):

 • minister sprawiedliwości ma określić w drodze rozporządzenia warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom (art. 6 pkt 3),
 • każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z KRS (art. 8 ust. 3),
 • każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów (art. 8a ust. 2). Podstawą prawną działania przedmiotowego portalu jest również Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006 przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz. U. Nr 147, poz. 1064). Zgodnie z nim Ministerstwo Sprawiedliwości zaprojektowało system: „E-PORTAL – DOSTĘP DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO”. Portal ten ma kosztować 6,2 mln zł oraz zostać zrealizowany w latach 2006-2007.

Obecny stan zaawansowania projektu przedstawia się następująco:

 1. Sądy rejestrowe zostały wyposażone w kwalifikowane certyfikaty oraz aplikacje pozwalające na składanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
 2. Portal Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia:
 • przeglądanie podstawowych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, czyli nazwę, nr KRS, adres, skład członków Zarządu lub innego organu oraz zasady reprezentacji,
 • składanie wniosków rejestrowych załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal,
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.

Elektroniczna Platforma Komunikacji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wdrożony zastał system informatyczny o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych" (e-GIODO).

Wdrożenie systemu e-GIODO umożliwia m.in. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji poprzez Internet. Elektroniczny formularz można wypełnić przy użyciu programu zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca, jeśli dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną. W celu przesyłania wniosków do e-GIODO można skorzystać z oferty usług certyfikacyjnych KIR.


Aby to zrobić, należy nabyć:

Podpis elektroniczny złożony pod wnioskiem do e-GIODO przy użyciu takiego zestawu ma moc prawną kwalifikowanego podpisu elektronicznego, równoważnego podpisowi własnoręcznemu. Aby uzyskać zestaw do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych z aplikacją podpisującą, należy zawrzeć z KIR umowę na świadczenie usług zaufania.

Obecnie funkcjonuje już tylko jeden sposób podpisywania deklaracji do ZUS przy użyciu zestawu do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który można otrzymać w KIR.

Program Płatnik zapewnia pełną obsługę certyfikatów kwalifikowanych wydawanych przez KIR.


Na potrzeby obsługi programu Płatnik (podpisywania deklaracji do ZUS) KIR oferuje zestaw, w skład którego wchodzi:

Dodatkowo otrzymają Państwo najlepszą obecnie pod względem funkcjonalności aplikację do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych Szafir, dzięki której uzyskają dostęp do pełnej gamy zastosowań podpisu elektronicznego. Przy użyciu takiego zestawu można złożyć podpis elektroniczny także pod innym dokumentem nie tylko deklaracją ZUS.

KONTAKT

P. I. SUPPORT

ul. Kasprzaka 256

41-303 Dąbrowa Górnicza

tel: 602 192 994

 

e-mail: biuro@support.com.pl

 

NIP: 6290011209

REGON: 271695561

SUPPORT

Jesteśmy informatyczną firmą działającą na rynku od 1993 roku. Działamy w zakresie szeroko pojętych usług IT. Jesteśmy autoryzowanym dystrubytorem firmy SYMFONIA od początku istnienia tej firmy na polskim rynku. Oferujemy fachową pomoc w zakresie technicznym jak i merytorycznym z obsługi programów Symfonia.

czytaj więcej


Przedsiębiorstwo Informatyczne SUPPORT Alicja i Adam Pasich - Spółka Cywilna.

Usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

powered by Helix III Framework, SP Page Builder Pro

treść i dokumenty: P. I. SUPPORT, symfonia.pl, posnet.com.pl, stc-polska.pl,

materiały graf.: pixabay.com, freepik.com, strona korzysta z cookies - czytaj więcej >>>